W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 1324, Data wydarzenia: 2021-01-26

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Gminny Konkurs fotograficzny „Zima i wiosna w obiektywie Twojego telefonu”

Regulamin

1.Organizatorem konkursu fotograficznego jest Dom Kultury w Pilźnie. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Pilzno

2.Cele konkursu:- rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych- popularyzowanie twórczości artystycznej - ekspresja przeżyć duchowych w formie zdjęć- odszukiwanie i postrzeganie piękna otaczającego nas świata, np. jednego miejsca w zimowej oraz wiosennej szacie.

3.Uczestnicy:w konkursie mogą uczestniczyć w trzech kategoriach wiekowych:

- dzieci od 7 do 12 lat

- młodzież w wieku od 13 do 18 roku życia

- dorośli od 19 roku życia

4.Termin składania prac:- prace należy przesłać na e-mail; info@dkpilzno.pl do 15 maja 2021 r. (oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku)

5.Warunki uczestnictwa:- uczestnik wysyła max. 3 fotografie kolorowe, czarno-białe lub inne w formacie pliku jpg- prace po przesłaniu na konkurs stają się własnością Domu Kultury w Pilźnie zdjęcia należy wysłać na mail organizatora info@dkpilzno.pl z tytułem „Zima i wiosna w obiektywie Twojego telefonu”- konkurs. E-mail musi również zawierać:- imię i nazwisko autora- wiek- dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail). Dom Kultury w Pilźnie zastrzega sobie możliwość prezentowania i wykorzystania prac w celach edukacyjno-promocyjnych konkursu oraz na potrzeby naszej placówki. Dom Kultury nie odpowiada za treść zdjęć a także nie ma obowiązku weryfikacji zdjęć, jeśli chodzi o ich własność autorską.

6.Jury, ocena, nagrody:- Organizator powołuje Jury konkursu, które dokona oceny prac. W dniu 19 maja br Jury konkursu przydzieli I, II, III miejsce w 3 kategoriach:- dzieci w wieku od 7 do 12 lat- młodzież w wieku od 13 do 18 roku życia,- dorośli od 19 roku życia. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu konkursu. Po rozstrzygnięciu konkursu zdjęcia będzie można oglądać na wystawie tradycyjnej lub online.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) I. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka w celu organizacji i przeprowadzenia Gminnego Konkursu Fotograficznego "Zima i wiosna w obiektywie Twojego telefonu" przez administratora - Dom Kultury w Pilżnie, ul. Węgierska 30, tel. 14 6721027, e-mail: info@dkpilzno.pl.

II.    Jednocześnie zostałem poinformowany, że:

1.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dkpilznopl.

2.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda.

3.       Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.).

4.       Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

5.       Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.        Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7.       Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

9.       Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Data i podpis ................................................................................uczestnik (osoba pełnoletnia)

Data i podpis ................................................................................uczestnik (osoba niepełnoletnia) i opiekun prawny osoby niepełnoletniej wyrażający zgodę

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka w zakresie wizerunku przez administratora - Dom Kultury w Pilźnie, ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno, tel. 14 6721027, e-mail: info@dkpilzno.pl w upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem promowania Gminnego Konkursu Fotograficznego "Zima i wiosna w obiektywie Twojego telefonu" w mediach, na stronie internetowej, katalogach, afiszach, ulotkach i innych, związanych z prowadzoną działalnością.

W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie wszystkie informacje zgodnie z art. 13 RODO wymagane przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą.

 

podpis ...................................................................................................uczestnik (osoba pełnoletnia)

podpis ....................................................................................................uczestnik (osoba niepełnoletnia) i opiekun prawny osoby niepełnoletniej wyrażający zgodę


Galeria:

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: