W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 152, Data wydarzenia: 2024-06-22

DNI PILZNA 2024

Burmistrz Pilzna oraz Dom Kultury w Pilźnie organizują DNI PILZNA w dniach 22-23 czerwca 2024r.

PROGRAM

sobota (22 czerwca)

16:30 - WYSTĘPY UCZNIÓW Z TERENU GMINY PILZNO

Publiczne Przedszkole w Pilźnie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipinach - Martyna Mroczka

17:30 - WYSTĘP ESTRADOWY I PIANA PARTY SHOWKINDER SID

19:30 - DANCE AEROBIK z elementami zumby -

STUDIO RUCHU FORMA2

20:30 - ZABAWA TANECZNA z DJ SID0:30 - ZABAWA TANECZNA

Atrakcje dodatkowe:

darmowe dmuchańce

darmowa wata cukrowa i popcorn

kącik dla mniejszych dzieci

stoisko Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

FOTOBUDKA 360

warsztaty chemiczne

malowanie twarzy

brokatowe tatuaże

cekiny, kolorowe włosy

koraliki warkoczyki

gry dla dzieci

niedziela

15:00-  KOROWÓD, ROZPOCZĘCIE

15:20 - WYSTĘP ZESPOŁU MAŻORETKOWEGO “JUPITER”

15:55 - WYSTĘP TANECZNY BLANKI ŻYBURY

16:00 - KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ OSP PILZNO

16:50 - KONCERT KAPELI “DoOporÓ”

17:30 - WYSTĘP CHÓRU MIESZANEGO Z DK PILZNO

17:50 - JOANNA LESIAK Z ZESPOŁEM

19:00 - GWIAZDA WIECZORU CLEO

21:30 - ZAKOŃCZENIE IMPREZY

Organizatorzy serdecznie zapraszają

W związku z organizacją DNI PILZNA nastąpi zmiana organizacji ruchu na Rynku w Pilźnie 
wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu  oraz nastąpi całkowite wyłączenie płyty Rynku
1. UL. RYNEK STRONA POŁUDNIOWA
 - częściowe zamknięcie  

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu:
 sobota 22.06.2024r. od godz. 5.00

Termin przywrócenia istniejącej stałej organizacji ruchu: 
poniedziałek 24.06.2024r. godz. 6.00

2.    UL. RYNEK STRONA PÓŁNOCNA
     - całkowite zamknięcie 
Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 
niedziela 23.06.2024r. godz. 16.30

Termin przywrócenia istniejącej stałej organizacji ruchu: 
niedziela 23.06.2024r. godz. 21.30

REGULAMIN OBIEKTU I IMPREZY MASOWEJ

DNI PILZNA 2024

I Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie  imprez masowych, (tj. Dz.U.2023r.p. 616 )w związku z organizacją w dniu 23 czerwca 2024 roku w godzinach od. 17.00. do 21.30 imprezy masowej pn.”Dni Pilzna 2024” Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na jej terenie, zwanych dalej uczestnikami.

Celem niniejszego regulaminu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu , na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają:

Teren imprezy – miejsce wydzielone przez organizatora imprezy tj.:

Pilzno ul. Rynek

Organizator imprezy Dom Kultury w Pilźnie oraz instytucje włączającesię w organizację imprezy: Gmina Pilzno

Uczestnik imprezy – osoba obecna na imprezie, w tym:

widzowie

osoby z obsługi technicznej

zaproszeni goście

Służby porządkowe imprezy – powołane przez organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony mienia, legitymujące się identyfikatorem, których zadaniem                         jest dbanie o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie.

II Prawa i obowiązki uczestników imprezy

Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikom imprezy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych  i na ich odpowiedzialność.

Zakaz wstępu na imprezę mają osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt. 1 lit. A ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektów i imprezy.

Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Sprzedawanie, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zakupionych na terenie imprezy odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych.

III. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy w czasie jej trwania

Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

W czasie trwania imprezy, na jej terenie obowiązuje zakaz:wpuszczania psów i innych niebezpiecznych zwierząt;

niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy znajdujących się na terenie imprezy;

zaśmiecania terenu imprezy;

nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych.

Organizator imprezy jest odpowiedzialny za:

bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły;

stan urządzeń nagłaśniających i oświetlających;

montaż ramp oraz innych konstrukcji, urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Organizator imprezy zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas imprezy m.in. poprzez:

Zapoznanie pracowników obsługi imprezy oraz służb porządkowychz rozmieszczeniem podręcznego sprzętu medycznego i hydrantów

Przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej oraz zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Służby porządkowe imprezy są uprawnione do:

sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwaniaich do opuszczenia imprezy masowej;

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2;

wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), służby porządkowe mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowaw art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy.

Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Czynności wymienione w pkt. 5 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

Służby porządkowe imprezy są obowiązane:

odmówić wstępu na imprezę masową:

a)  osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:

–  zakazujące wstępu na imprezę masową,

–  zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,

c)  osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,

d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o BIM,

e)  osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

f)  osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki                               lub substancje, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o BIM,

g)  osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

1a)  odmówić wstępu na imprezę masową osobie nieposiadającej biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej;

2)    usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu (terenu) lub regulaminem imprezy masowej;

3)    usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy o BIM

8. Służby informacyjne są obowiązane do:

1)    informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora lub służby ratownicze;

2)    informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych;

3)    nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie masowej;

4)    niedopuszczania osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;

5)    niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich służb porządkowych;

6)    obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczeniu osób;

7)    pilnowania przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej;

8)    reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie masowej.

IV. Przepisy karne wynikające z ustawy

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł.(art. 54 ustawy o BIM)

2.. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania

1)    imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności;

2)    masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.

3.Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł ((art. 54 ustawy o BIM)

4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (art. 59 ustawy o BIM)

5. Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

6.Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

7. Karze, o której mowa w pkt 6, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.

V. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny:

1) na stronach internetowych organizatora www.dkpilzno.pl, www.pilzno.um.gov.pl;

2) w siedzibie organizatora

3) w punktach informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania

4) na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pilźnie ul. Rynek.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

3. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej organizatora.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00 i przestaje obowiązywać po zakończeniu Imprezy Masowej w dniu 23 czerwca 2024 r. po godz. 21.30

 

 


Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: