W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Wyświetlenia: 895, Data wydarzenia: 2021-01-27

gminny konkurs kolęd 2021

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

w dniu 27.01.2021r. Jury w składzie;

p. Andrzej Kozik – Dyrektor Domu Kultury w Pilźnie                  -przewodniczący

P. Agnieszka Kuchcińska - instruktor Domu Kultury w Pilźnie    -członek  

P. Marek Broniewski - muzyk                                                       -członek                                       

Dokonało oceny spośród 16 uczestników biorących udział w powyższym konkursie ze szkól;

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie

Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

Jury przesłuchało nagrania 16 utworów i postanowiło przyznać następujące miejsca;

S Z K O Ł A   P O D S T A W O W A   KL. I-IV

KATEGORIA SOLISTÓW

I   –  miejsce Laura Jałowiec Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

II   - miejsce Zuzanna Koźlik Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

III  - miejsce Szymon Jurek Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

III  - miejsce Kamil Dąbrowski Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

III  - miejsce Maja Czarnecka Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

wyróżnienia

Dawid Korus Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym

Amelia Dubisz Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym

Karolina Szatko Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

 

S Z K O Ł A   P O D S T A W O W A   KL V-VIII

KATEGORIA SOLISTÓW

I –   miejsce Martyna Poznańska Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

I –   miejsce Emilia Rycharska Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie

II -  miejsce Julia Pyrchla Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

III - miejsce Jakub Chrostek Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

III - miejsce Magdalena Papiernik Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

wyróżnienie

Weronika Szypułka Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych

SZKOŁY ŚREDNIE

KATEGORIA SOLISTÓW

I   - miejsce Natalia Nowak Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

II - miejsce Piotr Rdzak Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, a nagrodzeni nagrody książkowe.

 

20 stycznia 2021 mija termin zgłoszeń na gminny konkurs!

w konkursie mogą wziąść udział dzieci i młodzież mieszkające lub uczące się w Gminie Pilzno

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

Organizatorzy:

DOM KULTURY W PILŹNIE

Cel konkursu:

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych, upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek, promocja solistów oraz integracja kulturowa.

W zawiązku z obecną sytuacją pandemiczną konkursie mogą uczestniczyć TYLKO SOLIŚCI

Wykonawcy zostaną podzieleni na grupy wiekowe i kategorie :

Kat I   - soliści -uczniowie kl -I-IV

Kat II  - soliści -uczniowie kl -V-VIII

Kat III -soliści -uczniowie szkół ponadpodstawowych

Z jednej szkoły może wziąść udział  do 3 uczestników w każdej kategorii, decyduje data zgłoszenia.

Kryteria oceny:

•          dobór repertuaru,

•          emisja głosu,

•          interpretacja,

•          ogólny wyraz artystyczny

•          jakość dźwięku

Warunki uczestnictwa- solista prezentuje 1 kolędę lub pastorałkę.

Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie do 20.01.2020 (do godz.15-tej): nagrania audio z osobiście wykonanym utworem konkursowym (format mp3) lub dostarczenia go na innym podpisanym nośniku, wypełnionej karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: info@dkpilzno.pl - w tytule wiadomości: Konkurs Kolęd 2021

karta zgłoszenia i oświadczenia do pobrania na stronie: www dkpilzno.pl

Przesłuchania nagrań przez Jury powołane przez organizatora, odbędą się 27 stycznia 2021 roku w Domu Kultury w Pilźnie. Oceny Jury są  ostateczne.

Lista laureatów ukaże się na stronie www dkpilzno.pl oraz naszym profilu Facebook.

Nagrody będą do odebrania w Domu  Kultury w Pilźnie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z posiadaniem przez uczestnika i jego opiekuna prawnego

 

KARTA ZGŁOSZENIA Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek Pilzno 2021 r.

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:

........................................................................................................................

 

DANE KONTAKTOWE (ADRES, TELEFON, E - MAIL):..................................

.........................................................................................................................

KATEGORIA:....................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA .......... ......................................................

..........................................................................................................................

NAZWA, ORGANZACJI/ INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ:............:..................

..........................................................................................................................

TYTUŁ PREZENTOWANEGO UTWORU:.......................................................

.........................................................................................................................

DATA                                                                                                PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662), oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przeglądu/autora pracy w zakresie: imię i nazwisko, wiek, nazwa instytucji zgłaszającej co do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich/opiekuńczych w celu uczestnictwa w Gminnym  Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanego przez Dom Kultury w Pilźnie.

 .......................................................................                         .................................................................

  (data i miejscowość)                                                                (podpis   rodzica/opiekuna  prawnego)

 

 

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 932) wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Dom Kultury w Pilźnie wizerunku uczestnika przeglądu/autora pracy oraz pracy, co do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich/opiekuńczych - w celu publikacji jego osiągnięć kulturalno-artystycznych oraz w celu promocji działalności kulturalno-artystycznej Domu Kultury w Pilźnie. Jestem świadomy/a, że rozpowszechnianie wizerunku może odbywać się poprzez zamieszczanie zdjęć i nagrań audiowizualnych w kronice, gazetkach i gazetach, kalendarzach oraz tablicach wydawanych przez Dom Kultury w Pilźnie, na stronie internetowej DK oraz portalach społecznościowych DK

  .......................................................................                                ...............................................................

      (data i miejscowość)                                                                     (podpis   rodzica/opiekuna  prawnego)

 Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez Dom Kultury w Pilźnie.

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Pilźnie z siedzibą w Pilźnie ul. Węgierska 30, (39-220), zwanym dalej DK.

2.Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w wyłącznie celu niezbędnym do uczestnictwa w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanego przez Dom Kultury w Pilźnie oraz w celu promocji działalności DK i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3.Rodzic/opiekun prawny kandydata posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym z uczestnictwem w konkursach realizowanych przez DK.

 

 


Galeria:

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
Projekt i realizacja: