W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Wyświetlenia: 684, Data wydarzenia: 2019-05-10

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,MOJA WYMARZONA ZŁOTA RYBKA"
Honorowy Patronat: WÓJT GMINY DYDNIA PANI ALICJA POCAŁUŃ
Organizatorzy: MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI oraz SZKOŁA PODSTAWOWA W DYDNI
1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.
2. Cele konkursu: - zainteresowanie dzieci tematyką środowiska wodnego, ryb, ich anatomią, wędkarstwem, ekosystemem Sanu na bazie powstałego w Krzemiennej Muzeum Złotej Rybki, - rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności i wrażliwości estetycznej, - promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych, - prezentacja twórczości dziecięcej.
3.Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych) i tylko w formacie A4. Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac!
4. Warunkiem dopuszczenia pracy do wzięcia udziału w konkursie jest:
? nadesłanie lub dostarczenie pracy pod wskazany adres i w wyznaczonym terminie,
? czytelne uzupełnienie „Metryczki pracy konkursowej”, którą należy trwale umocować (przykleić, zszyć) na odwrocie pracy, WAŻNE: na metryczce obowiązkowy jest podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy oraz opiekuna plastycznego,
? umieszczenie pracy konkursowej w koszulce foliowej.
W przypadku wysyłania większej ilości prac (np. z grupy/klasy) bardzo prosimy opiekunów o dołączenie zbiorczej listy osób biorących udział w konkursie.
5. Termin nadsyłania prac upływa 30.04.2019 r.

O zachowaniu terminu decyduje DATA STEMPLA POCZTOWEGO!!!

Adres do wysyłki: MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI W KRZEMIENNEJ Krzemienna 190, 36-204 Dydnia
6. Komisja konkursowa dokona oceny prac w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria - uczestnicy w wieku od 3 do 6 lat II kategoria - uczestnicy w wieku od 7 do 10 lat III kategoria - uczestnicy w wieku od 11 do 15 lat.
7. Kryteria oceny prac: - estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy, - inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość, - samodzielne wykonanie.
8. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie https://www.facebook.com/uschabinskiejnadsanem/ - po 10.05.2019r
NAGRODY!!!!!!
Każdy uczestnik konkursu za wykonaną pracę otrzyma DYPLOM oraz bezpłatny BILET WSTĘPU do Muzeum!!!!
Jedyny warunek to wykonanie pracy konkursowej oraz przesłanie jej na wskazany adres w wyznaczonym terminie oraz prawidłowe uzupełnienie i podpisanie „Metryczki pracy konkursowej”. Ponadto w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana NAGRODA GŁÓWNA tj.:
BEZPŁATNY wstęp całej grupy/klasy Laureata konkursu do MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI, + jednodniowy pobyt (z możliwością noclegu) oraz wyżywieniem w ośrodku wypoczynkowym „u Schabińskiej Krzemienna nad Sanem”.
Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI!
Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Schabińska i Tomasz Kułak
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 797-334-660
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!
Uwaga!!!!
Nadesłanie prac na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku autora pacy oraz opiekuna plastycznego na potrzeby konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik oraz jego opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas ogłoszenia wyników konkursu oraz we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora. Nadesłane prace pozostają własnością Organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ
Dane autora pracy Imię i nazwisko:
Wiek:
Klasa:
Kategoria wiekowa:
I (3-6 lat) II (7-10 lat) III (11-15 lat) Opiekun plastyczny pracy: Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Nazwa i adres szkoły/przedszkola/placówki
Ulica i nr:
Telefon:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Muzeum Złotej Rybki z siedzibą w Krzemiennej 190, 36-204 Dydnia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego „Moja wymarzona złota rybka”. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika oraz danych osobowych na stronach internetowych Organizatora, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalności Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej.

……………………….…………………………………………… (czytelny podpis opiekuna plastycznego pracy) ..................................................................(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy)
METRYCZKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I DOŁĄCZYĆ DO KAŻDEJ PRACY KONKURSOWEJ

 


Galeria:

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
Projekt i realizacja: