W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Wyświetlenia: 313, Data wydarzenia: 2020-07-06

Dom Kultury w Pilźnie działa

Zasady funkcjonowania Domu Kultury w Pilźnie przy zastosowaniu procedur bezpieczeństwa epidemicznego, po zniesieniu części ograniczeń działalności kulturalnej w okresie epidemii koronawirusa COVID-19

§1

 

Wstęp

Wprowadza się następujące zasady postępowania przy uruchomianiu Domu Kultury w Pilźnie (dalej zwanego dla osób korzystających z oferty kulturalnej DK, uczestników zajęć, widzów, interesantów, w tym rodziców/opiekunów prawnych małoletnich uczestników zajęć (zwanych dalej łącznie Interesantami) jak również osób współpracujących z DK na podstawie innej niż stosunek pracy bądź wykonujących w jego siedzibie czynności zawodowe lub służbowe (zwanych dalej Współpracownikami) w czasie trwania epidemii koronawirusa 9.

Niniejsze zasady funkcjonowania odnoszą się do zadań Dyrektora jednostki oraz pracowników świadczących pracę na terenie DK w czasie trwania epidemii koronawirusa oraz zadania i obowiązki osób korzystających z oferty kulturalnej DK, uczestników, widzów, interesantów, w tym rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć jak również osób współpracujących z DK na podstawie innej niż stosunek pracy bądź wykonujących w jego siedzibie czynności zawodowe lub służbowe.

Za wdrożenie niniejszych zasad funkcjonowania DK odpowiedzialny jest Dyrektor jednostki.

Wszyscy pracownicy potwierdzają w formie oświadczenia (wzór stanowi załącznik Nr 1) zapoznanie się z niniejszymi zasadami funkcjonowania i zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania.

§2

Zasady ogólne

 

1. W budynku Domu Kultury w Pilźnie Interesantów obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

 

2. W przypadku wydarzeń innych niż organizowane na otwartym powietrzu: wystaw, targów, konferencji, kongresów, przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo - Interesantom udostępnia się nie więcej niż połowę liczby miejsc.

 

3. Działalność związana z organizacją imprez takich jak wystawy, spotkania, warsztaty i inne, jest dopuszczalna pod warunkiem, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla Interesantów z wyłączeniem obsługi, z zastrzeżeniem § 2 ust 8 i 9.

 

4. Działalność rozrywkowa może odbywać się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników.

 

 

Działalność DK prowadzona jest z uwzględnieniem w szczególności form działalności DK, nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością w taki sposób, aby w możliwie jak najszerszym stopniu utrzymać działalność statutową instytucji.

Odwołuje się organizację wydarzeń dla większych grup odbiorców (koncertów, przeglądów itp.), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online oraz z wyjątkiem przedsięwzięć związanych bezpośrednio z działalnością form zorganizowanych przezDom Kultury w Pilźnie.

Ograniczam możliwość wynajmu pomieszczeń dla podmiotów zewnętrznych w budynku Domu Kultury w Pilźnie

- sala widowiskowa o wym. 184m2 (do 46 os.) oraz scena o wym. 40m2 (do 10 os.)

- sala wystawowa o wym. 36m2 (do 9 os.)

- sala zaplecza scenicznego 10m2 (do 2 os.)

Miejska Biblioteka Publiczna w Pilźnie sala o wym. 20m2 (do 5os.)

Klub Rencisty i Emeryta, Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej - sala o wym. 34m2 (do 8 os.)

Prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych przestrzeniach dopuszczalne jest:

       do 50 osób + osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.

Prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 dopuszczalne jest;

- w obiektach zamkniętych:

sala widowiskowa +scena o wym. 224 m2 (do. 22 osób + 1 osoba prowadząca)

10. Prowadzenie zajęć sala wystawowa o wym. 36,5 m2 (do 9 osób + 1 osoba prowadząca)

11.Prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu odbywa się z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują

- sala zaplecza scenicznego 10m2 (do 2 os.)

12 Zapewnienia się, w miarę możliwości, wietrzenie pomieszczeń po każdych indywidualnych zajęciach.

§3

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom

Pracownicy wykonujący pracę w DK zobowiązani są do:

pracy wyłącznie bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną,

mierzenia temperatury, bieżącego obserwowania zachowań innych pracowników i Interesantów pod kątem wystąpienia objawów chorobowych,

niezwłocznego telefonicznego informowania Dyrektora jednostki lub osoby przez niego upoważnionej o wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem u Interesanta.

 

 

Pracownicy DK przebywający w domu zobowiązani są do niezwłocznego informowania drogą telefoniczną Dyrektora jednostki lub osoby przez niego upoważnionej o przypadkach występowania u nich niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

Pracowników oraz Interesantów obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie. W powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.

Część zadań DK niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - może być realizowana zdalnie.

Organizuje się stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

Zapewnienia się służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z Interesantami, dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk.

Zapewnienia się w miarę możliwości, regularne wietrzenie pomieszczeń.

Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.

Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy pracownik zobowiązany jest:

zdezynfekować ręce,

poddać się pomiarowi temperatury ciała wykonywanemu przy wejściu do budynku przez wyznaczonego pracownika DK (jeżeli temp. jest pow. 37,2°C pracownik nie przemieszcza się dalej i z własnego telefonu informuje o tym fakcie Dyrektora jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.

Pracownik, który ma bezpośredni kontakt z Interesantami zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.

Zasady wskazane w ust. 10 powyżej w zakresie zasłaniania nosa i ust nie dotyczą osób współpracujących na podstawie innej niż umowa o pracę z Domem Kultury w Pilźnie i innych osób w wykonujących bezpośrednio czynności zawodowe lub służbowe w budynku DK, w sytuacji gdy osoby takie nie mają bezpośredniego kontaktu z Interesantami. Do osób tych stosuje się zasady ogólne dotyczące pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania bezpiecznej odległości minimum 2 metrów od innych osób.

Pracownicy zobowiązani są zachować bezpieczną odległość od rozmówcy współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

Pracownicy zobowiązani są regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

Zaleca się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 

 

Pracownicy zobowiązani są dołożyć starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.

§4

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

Interesanci wchodzący do DK zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu lub zakładać rękawice ochronne oraz posiadać ochronę zakrywającą usta i nos.

Każda osoba wchodząca do DK ma również obowiązek poddać się pomiarowi temperatury. Osoba, która nie wyraża zgody na pomiar temperatury ma obowiązek opuścić budynek DK, a sprawę może załatwić korespondencyjnie, telefonicznie lub elektronicznie.

Umieszcza się w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali) informacje o maksymalnej liczbie Interesantów, mogących jednocześnie przebywać DK.

Zapewnia się Interesantom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).

Upublicznia się na stronie internetowej i kanałach społecznościowych DK informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń DKw związku z prowadzoną działalnością statutową.

Wywiesza się w pomieszczeniach instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - także instrukcji dezynfekcji rąk.

Zapewnia się sprzęt i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.

Ogranicza się liczebność Interesantów, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w zależności od wielkości obiektu, w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

Interesanci zobowiązani są nie przekraczać wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

Ogranicza się możliwość korzystania z szatni (co drugi wieszak).

W toaletach jednorazowo może przebywać liczba osób o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników

o powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.

Pracownicy zajmujący się sprzątaniem i dezynfekcją zawsze powinni pracować w odzieży ochronnej - nosić fartuch, odpowiednie obuwie do sprzątania, rękawiczki ochronne.

Dyrektor jednostki wyznacza pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w salach, pomieszczeniach zajęciowych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, krzeseł i powierzchni płaskich.

Wyznacza się salę nr 1 w budynku jako pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych - Izolatorium.

 

 

Izolatorium wyposaża się w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, tj. fartuchy jednorazowe w ilości 2 szt., maseczki jednorazowe w ilości 2 szt., rękawiczki jednorazowe w ilości 4 szt.

Zapewnia się pracownikom podstawowe środki higieny osobistej tj. rękawice jednorazowe, maseczki, płyn do dezynfekcji.

Umieszcza się w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

§5

Zajęcia i spotkania organizowane przez DK

W zajęciach i spotkaniach edukacyjnych i artystycznych organizowanych przez DK mogą brać małoletni oraz osoby pełnoletnie, którzy zadeklarują (małoletni poprzez rodziców lub opiekunów prawnych) chęć udziału w zajęciach i uzupełnią akceptując odpowiednie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik odpowiednio nr 2.

Prowadzący zajęcia informują rodzica/prawnego opiekuna małoletniego oraz pełnoletniego uczestnika zajęć o konieczności przygotowania niezbędnych dokumentów (wzór stanowi załącznik nr 2), dostępnych na stronie internetowej DK. Uzupełnione dokumenty rodzic/prawny opiekun odpowiednio pełnoletni uczestnik zajęć powinien dostarczyć do DK w dniu przybycia na zajęcia.

Uczestnik przychodzi na zajęcia nie wcześniej niż 15 min przed ich rozpoczęciem.

Przy wejściu do budynku oraz w salach, w których planowane są zajęcia umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

Z sal, w których będą odbywać się zajęcia, usuwa się wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.

Jedna grupa uczestników będzie przebywać tylko w wyznaczonej sali.

Prowadzący zajęcia zobowiązany jest:

wyjaśnić uczestnikom zajęć zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w DK oraz ustalić zasady zachowania w grupie,

czuwać, żeby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,

organizować zajęcia tak, aby ich uczestnicy realizowali swoje zajęcia w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i utrzymywali dystans społeczny.

Prowadzący zajęcia co najmniej raz na godzinę wietrzą salę zajęć.

Na zajęcia mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Pełnoletni uczestnicy zajęć, a w przypadku małoletniego uczestnika zajęć rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do niezwłocznego informowania pracownika DK o przypadkach występowania u nich lub u uczestnika zajęć będących pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

 

 

§6

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub

współpracownika DK

Każdy pracownik lub współpracownik, który zauważy wystąpienie u siebie lub innego pracownika lub współpracownika niepokojące objawy lub symptomy zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.

Za niepokojące objawy uznaje się:

gorączka,

kaszel,

duszności i kłopoty z oddychaniem,

bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C),

objawy przeziębieniowe,

utrata węchu i smaku.

W przypadku wystąpienia u pracownika lub współpracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, Dyrektor jednostki lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie odsuwa ją od pracy bądź wykonywanych czynności o odizolowuje od innych osób w pomieszczeniu do tego wyznaczonym wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, nakazując pracownikowi lub współpracownikowi pobyt w wyznaczonym miejscu do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona w przypadku wskazanym w ust 3 powyżej powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Osoba u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zarażenie koronawirusem powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m (Izolatorium).

Ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zarażenie koronawirusem i przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Analizuje się w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń.

Ustala się listę pracowników, Interesantów oraz współpracowników, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

 

 

§7

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u Interesanta

 

Każdy pracownik lub inna osoba, który zauważy wystąpienie u Interesanta, niepokojących objawów lub symptomów zarażenia koronawirusem lub zachorowania powinna niezwłocznie powiadomić o tym Drektora jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.

W przypadku wystąpienia u Interesanta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, Dyrektor jednostki lub osoba przez niego upoważniona:

w przypadki małoletniego, niezwłocznie zleca umieszczenie małoletniego podejrzanego o zakażenie koronawirusem w pomieszczeniu do tego wyznaczonym - Izloatorium, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący i wyznacza spośród pracujących w tym dniu pracowników, osobę do sprawowania opieki/dozoru nad małoletnim, do momentu odbioru małoletniego przez rodziców/prawnych opiekunów oraz informuje o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu dziecka w izolatorium rodziców/prawnych opiekunów i nakazuje im niezwłoczne przybycie pod wejście główne DK. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia małoletniego i braku możliwości wydania małoletniego rodzicom/prawnym opiekunom, Dyrektor jednostki lub osoba przez niego upoważniona wzywa karetkę pogotowia oraz o zdarzeniu informuje Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,

w przypadku osoby pełnoletniej, poleca takiej osobie opuścić budynek DK.

Ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zarażenie koronawirusem i przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Analizuje się w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń.

Ustala się listę pracowników, Interesantów oraz Współpracowników, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

 

Zasady obowiązują do odwołania i podlegają okresowej weryfikacji.

Z uwagi na indywidualną sytuacje Dyrektor jednostki może wskazać dodatkowe zalecenia.

Dyrektor jednostki zastrzega sobie prawo zamknięcia DK w wyniku zdarzeń powodujących zachorowanie lub objęciem kwarantanną pracowników placówki.

 

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
Projekt i realizacja: