W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 1115, Data wydarzenia: 2021-02-15

GMINNY KONKURS PISANEK 2021

REGULAMIN KONKURSU

„ PISANEK LUDOWYCH I PLASTYKI OBRZĘDOWEJ”

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Dom Kultury w Pilźnie

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki tradycyjnej lub nowoczesnej oraz  innych form plastyki obrzędowej związanych z okresem Wielkanocy

CELE KONKURSU

1. Propagowanie tradycji i folkloru

2. Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej.

3. Ukazanie nowych trendów w tej dziedzinie

ADRESACI KONKURSU

Konkurs kierowany jest do dzieci, młodzieży mieszkających lub uczących się w Gminie Pilzno

ZASADY KONKURSU:

1. Kategorie konkursu:

a) pisanka tradycyjna – czyli pisana woskiem, drapanka, kraszanka, oklejanka (dla tych technik podstawą jest jajko lub wydmuszka, ewentualnie drewno),

b) pisanka współczesna – czyli wykonywana na jajku drewnianym, styropianowym, akrylowym, itp. z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

c) palma wielkanocna

d) inna forma plastyki obrzędowej

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

Każdy uczestnik przystępujący do konkursu zobowiązany jest do:

a) zapoznania się z warunkami uczestnictwa w konkursie zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz złożenia prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w czasie i miejscu wskazanym przez Organizatora

b) Każda osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę  

3. Ważne terminy

a) Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej (skan zgłoszenia, wydruk opatrzony pieczęcią/podpisem osób upoważnionych) lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 23 marca 2021 r. na adres: Dom Kultury w Pilźnie

b) Konkursowe prace należy dostarczyć w dniu 23 marca 2021 r. do Domu Kultury w Pilźnie ul. Węgierska 30.

OCENA I NAGRADZANIE

1. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace, zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora.

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a wyróżnieni nagrody ufundowane przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, (o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora a także na stronie internetowej www.dkpilzno.pl ,  facebook

2. Prace zgłoszone do konkursu, przechodzą na własność Organizatora.

3. Wszystkie kwestie nieujęte w Regulaminie, rozstrzyga Organizator Konkursu;

4. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na:

a) przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego,

b) umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora,

c) Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.

5. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 14 6721027, mail: info@dkpilzno.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA na Gminny Konkurs pisanek ludowych i plastyki obrzędowej 2021 r.                                   

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:                                                                            

......................................................................................................................                                                              

WIEK/KLASA:...............................................................................................                                                             

DANE KONTAKTOWE (ADRES, TELEFON, E - MAIL):..............................                                    ......................................................................................................................                                                               

NAZWA, ORGANZACJI/ INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ:..............................                                     

.........................................................................................................................                                                           IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA........................................................................                                                             DATA                                                                         PODPIS OPIEKUNA                                                                  

..................................................                    ...............................................                                                  

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych                                                                                                                            

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662), oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w zakresie: imię i nazwisko, wiek, nazwa instytucji zgłaszającej co do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich/opiekuńczych w celu uczestnictwa w Gminnym Konkursie Pisanek ludowych i plastyki obrzędowej organizowanego przez Dom Kultury w Pilźnie.                                                 ...........................................................................................................................................................             (data i miejscowość)                                                        (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                             

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 932) wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Dom Kultury w Pilźnie wizerunku uczestnika przeglądu/autora pracy oraz pracy, co do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich/opiekuńczych - w celu publikacji jego osiągnięć kulturalno-artystycznych oraz w celu promocji działalności kulturalno-artystycznej Domu Kultury w Pilźnie. Jestem świadomy/a,że rozpowszechnianie wizerunku może odbywać się poprzez zamieszczanie zdjęć i nagrań audiowizualnych w kronice, gazetkach i gazetach, kalendarzach oraz tablicach wydawanych przez Dom Kultury w Pilźnie, na stronie internetowej DK oraz portalach społecznościowych DK                                                                                                       

  ...................................................................................................................................................          

(data i miejscowość)                              (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                             

 

 Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika Gminnego Konkursu Pisanek ludowych i plastyki obrzędowej organizowanego przez Dom Kultury w Pilźnie.                 

 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) informuję, że;                                                                                                                1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Pilźnie z siedzibą w Pilźnie ul. Węgierska 30, (39-220), zwanym dalej DK.                                                                                                     2.Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do uczestnictwa w Gminnym Konkursie Pisanek Ludowych i Plastyki Obrzędowej organizowanego przez Dom Kultury w Pilźnie oraz w celu promocji działalności DK i nie będą udostępniane innym odbiorcom.                                     

3.Rodzic/opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym z uczestnictwem w konkursach organizowanych przez DK.                                                                                                                          

                  

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: