W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Wyświetlenia: 333, Data wydarzenia: 2020-05-07

KONKURS POETYCKI

zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w 16 Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Ja i Swiat

organizowanym przez Wojewodzki Dom Kultury w Rzeszowie

http://www.dkpilzno.pl/galeria/rozne/ja_i_%C5%9Bwiat_2020.jpg

REGULAMIN – 16. Ogólnopolski Konkurs Poetycki Ja i Świat

 

ORGANIZATOR:

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

 

CELE KONKURSU:

Wyrażanie poprzez formę poetycką relacji autora tekstu
ze światem – z ludźmi, wydarzeniami, środowiskiem, przyrodą, itp.

Rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań

poetyckich wśród dzieci i młodzieży.

Stworzenie młodym  autorom  możliwości zaprezentowania swoich prób literackich  szerszemu gronu odbiorców.

Kształtowanie poprawności języka ojczystego.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z całej Polski.

Prace będą oceniane w 4 kategoriach:

kat. I: kl. 0 – 2
kat. II: kl. 3 – 4

kat. III: kl. 5 – 6

kat. IV: kl. 7 – 8
Poprzez tematykę Konkursu - JA i ŚWIAT, należy rozumieć treści związane z emocjami relacjami
i zjawiskami obecnymi w życiu młodych piszących

Zestaw 2 wierszy należy przesłać w formacie A4 na adresy email:
wdk@podkarpackie.pl i m.holowinska@kulturapodkarpacka.pl

Do nadsyłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia.

Termin nadsyłania prac do dnia 1 czerwca 2020 r.

      

Do udziału w Konkursie nie dopuszcza się utworów, które były już wcześniej publikowane lub nagradzane  w innych konkursach,

Powołana przez organizatora Komisja dokona oceny utworów i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie.
Przewidywany termin: koniec czerwca - lipiec 2020 roku

Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane na stronie internetowej WDK oraz w wydawnictwie online (termin zostanie podany)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas Konkursu za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Uczestnicy udzielają zezwolenia na wykorzystywanie pracy konkursowej m.in. na stronach internetowych, w materiałach informacyjno - promocyjnych, w publikacjach wydawanych przez WDK w Rzeszowie itp.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne popełnione błędy techniczne uczestnika związane w przesyłaniem prac na adres email organizatora. 

 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu

udziela Małgorzata Hołowińska tel. 17 853 52 57 wew. 24

 

Uwaga!

Oświadczenie RODO należy podpisać, zeskanować i wysłać jako załącznik

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

16. OGÓLNOPOLSKIM  KONKURSIE  POETYCKIM

„JA i ŚWIAT”

 

 

Imię i nazwisko autora

 

...........................................................................................................

2. Adres zamieszkania /dokładny z kodem pocztowym i adres email/

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Telefon opiekuna...............................................................................

 

 

3. Data i miejsce urodzenia

...........................................................................................................

 

4. Nazwa i adres szkoły, adres email szkoły, klasa

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Telefon szkoły...................................................................................

 

 

5. Imię i nazwisko opiekuna, nauczyciela - (adres email)

............................................................................................................

 

6. Tytuły prezentowanych utworów

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 

7. Informacje o autorze tekstów:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

 

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w celu**:................................................... ..........................................przez administratora - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów, tel. 17 8535257, e-mail: wdk@podkarpackie.pl.

Jednocześnie zostałem poinformowany, że:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: wdk.rodo@podkarpackie.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz(obsługa prawna, informatyczna itp.).

Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

........................................................

                                                                                                            (data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

                                                                                                                                                RODZICA

* niewłaściwe skreślić

** właściwe uzupełnić [np. organizacji i przeprowadzenia konkursu, udziału w szkoleniu/warsztatach/zajęciach,       przedstawienia oferty o wydarzeniach kulturalnych]

 

Zgoda na  przetwarzanie wizerunku

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w zakresie wizerunku przez administratora - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów, tel. 17 8535257, e-mail: wdk@podkarpackie.pl poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem promowania działalności kulturalnej instytucji w mediach elektronicznych, na stronie internetowej, katalogach, afiszach, ulotkach i innych, związanych z prowadzoną działalnością.

 

W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie wszystkie informacje zgodnie
z art. 13 RODO wymagane przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą.

 

*niewłaściwe skreślić

                                                                                                     .......................................................................

                          (podpis osoby składającej oświadczenie)

                             RODZICA

 


Galeria:

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
Projekt i realizacja: