W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Wyświetlenia: 517, Data wydarzenia: 2020-06-09

XV międzynarodowy konkurs plastyczny

http://muzeum.bialystok.pl/muzeum-w-bielsku-podlaskim/archiwum/konkursy/

Rok 2020 to wyjątkowy czas dla upamiętnienia świętego Jana Pawła II.
W maju obchodziliśmy setną rocznicę urodzin papieża Polaka, a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Ważnych rocznic związanych z osobą Ojca Świętego jest więcej.Już teraz czekamy na październik i XX Dzień Papieski, a także na kolejną XV edycję międzynarodowego konkursu plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”.

Mimo przedłużającego się stanu epidemii, mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, organizatorzy Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA” postanowili nie rezygnować z Konkursu, a jedyniezmienić jego formułę. Po raz pierwszy prosimy o przesyłanie prac drogą elektroniczną. Liczymy, że ta zmiana nie wpłynie na zainteresowanie konkursem i jak co roku dzieci i młodzież chętnie sięgną po farby i kredki, tworząc prace inspirowane hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego „Totus Tuus”. Na prace czekamy do 20 września 2020 r.

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II  W OCZACH DZIECKA”  (edycja XV – 2020)

pod Honorowym Patronatem

J. E. Biskupa Drohiczyńskiego Piotra Sawczuka,

Fundacji Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia",
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie sekcja św. Jana Chrzciciela,

Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego,

Marszałka Województwa Podlaskiego  Artura Kosickiego,

Starosty Bielskiego Sławomira Jerzego  Snarskiego

oraz  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego

w ramach obchodów XX Dnia Papieskiego oraz  Roku Świętego Jana Pawła II ogłoszonego

przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

I. Organizatorzy

    - Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

    - Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

    - Dekanat Bielski

    - Fundacja Mater

 

II. Cele konkursu:

      1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości
            i  osobowości papieża Jana Pawła II.

      2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności
           Jana Pawła II.

      3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

      4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

 

III. Zasady konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu całej Polski i świata.

Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:

         - kategoria I:   dzieci przedszkolne

         - kategoria II:  uczniowie klas I - III szkoły podstawowej

         - kategoria III:  uczniowie klas  IV – VI szkoły podstawowej

         - kategoria IV: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  i szkół   ponadpodstawowych

         - kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych i  specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XX Dnia Papieskiego   “Totus Tuus” (Cały Twój).

Format pracy: dowolny.

Technika wykonania: dowolna, płaska (malarstwo, grafika, rysunek).

Skan lub zdjęcie pracy wraz ze stopką załączoną do regulaminu należy przesłać do dnia 20 IX 2020 r. na adres: konkursjp2_bielsk@wp.pl

Praca powinna być zeskanowana w jakości umożliwiającej druk (min. 300 dpi).

Wykonując zdjęcie pracy konkursowej należy zadbać o jednolite oświetlenie fotografowanej pracy, o maksymalne wypełnienie kadru fotografowaną pracą, o prostopadłe ustawienie obiektywu względem fotografowanej pracy, o rozdzielczość fotografii min. 300 dpi. Minimalna długość krótszego boku fotografowanej pracy powinna wynosić 3000 pikseli.

Dopuszczalny format pliku: jpg (dowolny rodzaj), pdf. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 5 MB (megabajtów).

W nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora pracy.

Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. O wynikach konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Dyplomy zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres, z którego nadesłano pracę , a nagrody drogą pocztową.

Nagrodzone prace prezentowane będą na stronie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz na profilu Muzeum w Bielsku Podlaskim na Facebooku.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 16.10.2020 r.

 

V. Uwagi organizatorów:

Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).

Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.

Prace konkursowe przesłane elektronicznie przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r, Nr 24, poz. 83); do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz publikacji w Internecie.

Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłaniai publikowania prac.

Zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszanych do konkursu oraz jest w posiadaniu oświadczeń o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem osób zgłaszanych do konkursu.

Organizator informuje, że dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcomi wyróżnionym w poszczególnych kategoriach. Organizator nie przewiduje wydawania zaświadczeń oraz dyplomów za uczestnictwo w w/w konkursie.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznacznie rozumiane jako zapoznanie się z regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z tym informuję iż:

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (edycja XV – 2020) jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku Ratusz -  Rynek Kościuszki 10,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 535521800, iod@muzeum.bialystok.pl

3) celem przetwarzania jest uczestnictwo w konkursie,

4) przetwarzanie będzie realizowane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c i f,

- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony zgodnie z obowiązującym przepisem prawa,

6) uczestnik konkursu /rodzic, opiekun prawny/ posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w celu uczestnictwa w konkursie.

Biuro organizacyjne:

Muzeum w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 45

17 – 100 Bielsk Podlaski  Polska

tel. kom. +48 509 336 841

 

imię i nazwisko autora pracy

 

 

wiek i klasa autora pracy

 

 

kategoria

(proszę zaznaczyć kółkiem)

I

II

III

IV

V

nazwa, adres
i telefon szkoły

 

 

imię i nazwisko opiekuna /nauczyciel, rodzic/

dane kontaktowe: telefon, e-mail

 

 

Państwo/nazwa diecezji

 

 

 


Galeria:

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
Projekt i realizacja: