W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.
Zamknij

Dom Kultury w Pilźnie

Facebook Domu Kultury w Pilźnie
Wyświetlenia: 974, Data wydarzenia: 2022-01-19

GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 2022

Gminny Konkurs kolęd i pastorałek  Pilzno 2022 odbędzie się online. Wyniki będą umieszczone na stronie www.dkpilzno.pl oraz facebook.

REGULAMIN

Organizator:

Dom Kultury w Pilźnie

ul. Węgierska 30

39-220 Pilzno

tel. 14 6721027, e-mail: info@dkpilzno.pl, www.dkpilzno.pl

Cele konkursu:

- ożywienie tradycji rodzinnego kolędowania, śpiewu zespołowego,

- poznawanie nieznanych i przypomnienie zapomnianych polskich tradycyjnych kolęd i pastorałek,

- prezentacja efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli.

Konkurs adresowany jest do dzieci młodzieży z terenu gminy Pilzno

Terminy:

Nadsyłanie nagrań mp4 (wcześniej nie publikowanych) do 12 stycznia 2022 r.

(decyduje kolejność zgłoszeń).

Przesłuchania konkursowe:

19 stycznia 2022 r. – soliści, duety oraz zespoły z przedszkoli, szkół podstawowych i średnich

30 stycznia 2022 r- Koncert laureatów

(W zależności od sytuacji epidemiologicznej, konkurs oraz koncert laureatów mogą zostać odwołane)

Uczestnicy konkursu:

soliści

   Grupy wiekowe:  do 6 lat

                                 7-10 lat

                                 11- 14 lat

                                 15-18 lat

 

duety

   Grupy wiekowe:  do 6 lat

                                 7-10 lat

                                 11- 14 lat

                            15-18 lat

 

  c) zespoły: wokalne /do 6 osób/ wokalno - instrumentalne do 10 osób

Grupy wiekowe: przedszkola,

                                      szkoły podstawowe

                                      szkoły ponadpodstawowe    

 

Warunki uczestnictwa:

W konkursie biorą udział soliści i zespoły w wymienionych kategoriach wiekowych. W  wyjątkowych przypadkach, gdy uczestnicy zespołów są z różnych kat. wiekowych  organizatorzy przydzielą zespół do tej kategorii, w której jest większość uczestników zespołu. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pocztą elektroniczną, tradycyjną lub dostarczenie do biura DK: karty zgłoszenia, nagrania kolęd jako prezentacji mp4

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Dom Kultury w Pilźnie, która jest niezbędna do organizacji Gminnego Konkursu Kolęd i pastorałek do 12 stycznia 2022 r. w  Domu Kultury w Pilźnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z dn. 04.05.2016 r.) Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne dla uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, które skutkuje usunięciem z listy uczestników konkursu.

W przypadku zaostrzenia przepisów epidemicznych, konkurs może mieć charakter zdalny. Oceniane będą występy zarejestrowane i przesłane na konkurs, zgodne z wytycznymi zawartymi w regulaminie. Pliki wideo do oceny mogą być nagrywane przy użyciu zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku z zachowaniem minimum technicznego.

Pliki wideo można przesyłać elektronicznie na adres info@dkpilzno.pl , pocztą tradycyjną na adres Domu Kultury w Pilźnie, ul. Węgierska 30. Zgłoszenie powinno być obowiązkowo opisane w temacie wiadomości e mail: imię i nazwisko lub nazwa zespołu,  kategoria wiekowa. Maksymalny rozmiar pliku wideo nie może przekraczać 1GB.

Plik wideo ma być zintegrowany z dźwiękiem. Nie można przesłać pliku wideo i pliku dźwiękowego osobno.

Nagrania nie mogą być poddawane jakiejkolwiek korekcie. Niedopuszczalna jest edycja obrazu czy dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek ingerencja cyfrowa w nagranie. Tego typu pliki będą dyskwalifikowane.

Prosimy wykonawców o przedstawienie się na początku nagrania: podanie imienia i nazwiska lub nazwy zespołu.. Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane nagrania wcześniej już publikowane oraz nagrania archiwalne.

Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór: tradycyjną polską kolędę lub pastorałkę, , która może być wykonana a’ cappella / lub w dowolnej aranżacji wokalnej lub instrumentalnej.

Czas prezentacji konkursowej nie powinien przekroczyć 4 minut (soliści) i 5 minut  (zespoły).

Dopuszcza się akompaniament: solowy, zespołowy (do 4 osób) lub półplayback. Do oceny i kwalifikacji poszczególnych prezentacji zostanie powołana komisja artystyczna, która przyzna nagrody i wyróżnienia.

 

Laureaci I miejsc będą mogli wystąpić na Koncercie finałowym podczas finału  w dniu 30 stycznia 2021r. WOŚP

 

Kryteria oceny:

Autentyczność prezentacji i interpretacji, umiejętności wokalne, muzykalność wykonawców, aranżacja, dobór  repertuaru oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Zgłoszenia:

Nagrania video  wraz z kartą zgłoszenia, zgodą na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych należy przesłać do 12 stycznia 2022 r. pocztą elektroniczną, na adres : info@dkpilzno.pl   lub dostarczyć do biura DK, ul. Węgierska 30 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Zgłoszenia i nagrania nie zgodne z regulaminem i nie zostaną dopuszczone do konkursu.

UWAGA!

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) dalej zwanym RODO, Dom Kultury w Pilźnie informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury (DK)
z siedzibą w Pilźnie, 39 - 220 Pilzno, ul. Węgierska 30 tel. 14 6721027, email: info@dkpilzno.pl, reprezentowanym przez dyrektora DK.

W Domu Kultury w Pilźnie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD),
z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@dkpilzno.pl

DK może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

kontakt w sprawach związanych z działalnością DK;

prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą imprez;

prowadzenie ewidencji osób korzystających z zajęć organizowanych
i współorganizowanych przez DK;

prowadzenie sprawozdawczości dla instytucji nadzorujących działalność DK;

udostępnianie wizerunku, imienia, nazwiska i wieku osób biorących udział
w wydarzeniach, imprezach i konkursach, których organizatorem lub współorganizatorem jest DK - na stronie internetowej DK (www.dkpilzno.pl), na portalach społecznościowych oraz czasopismach wydawanych przez Dom Kultury w Pilźnie.

realizacji zawartych umów lub czynności poprzedzających zawarcie umowy

wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państw trzecich, spoza europejskiego obszaru gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie wyrażonej zgody przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, a po tym czasie zgodnie z przepisami o archiwizacji  lub do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu i cofnięciu zgody na przetwarzanie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane zostaną – (jeśli będzie to zgodne z przepisami prawa) usunięte ze zbioru danych osobowych w terminie do 7 dni licząc od daty wpłynięcia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania opartego na przepisie prawa lub w związku z zwarciem umowy podanie danych jest obowiązkowe, natomiast w ramach wyrażonej zgody - dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem przez Dom Kultury w Pilźnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO

sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO

 usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO

ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO

                                 

                                   Gminny Konkurs kolęd i pastorałek  Pilzno 2022

      KARTA ZGŁOSZENIA

 

Imię i nazwisko lub Nazwa zespołu ………………………………………………………………………….Ilość osób …………...

 

Wiek /grupa wiekowa/………Adres domowy …………………………………………………

Tel………………………

 

Placówka delegująca……………………………………………………………………………

 

Opiekun /instruktor/……………………………………………………..tel..............................................

 

Repertuar:

 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

                                                                      

                                                                                 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, pozyskanego podczas Gminnego Konkursu Kolęd i pastorałek, który odbędzie się on -line w dniu od 19 stycznia 2022r. w Domu Kultury w Pilźnie w materiałach informacyjno – promocyjnych, w tym na stronie www.dkpilzno.pl, na portalach społecznościowych DK oraz czasopismach wydawanych przez DK w celu przedstawienia relacji oraz promocji wydarzeń organizowanych przez  Dom Kultury w Pilźnie.

 

 

.........…………………………………Podpis opiekuna lub pelnoletniego uczestnika


Galeria:

Dom Kultury w Pilźnie
39-220 Pilzno
ul. Węgierska 30

tel/fax. 14 6721 027
tel. 14 6723 114

e-mail: info@dkpilzno.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015, Dom Kultury w Pilźnie
hapinet.pl - Tworzenie stron internetowych
Projekt i realizacja: